Služby

RNDr. Martin Výboch – HYDROGEO poskytuje široké spektrum konzultačných, poradenských, expertných a dodávateľských služieb v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia:

Mojim cieľom je zabezpečiť poskytovanie služieb na vysokej odbornej úrovni, za skutočne objektívnu cenu. U mňa si objednávate komplexné a osobné riešenie vášho problému (či ide o odborný posudok pre domovú, resp. priemyselnú ČOV, či o odborný posudok na vodárenský zdroj, alebo ide o projektovanie a realizáciu hydrogeologických vrtov, monitorovacieho systému podzemných vôd, atď.), pričom vždy je najdôležitejšia spokojnosť zákazníka, nakoľko nezávisle spolupracujem s viacerými etablovanými spoločnosťami s mnohoročnou skúsenosťou na trhu. 

geologický prieskum – projektovanie, vykonávanie a vyhodnocovanie:

Hydrogeologický prieskum,

Geologický prieskum životného prostredia,

Monitorovanie geologických faktorov životného prostredia a sanačné práce,

Vypracovanie odborných hydrogeologických posudkov.

geologické a sanačné práce pre ochranu a tvorbu životného prostredia

  • prieskum a sanácie znečistenia podzemných vôd a horninového prostredia
  • odstraňovanie starých záťaží a následkov ekologických havárií, prevencia závažných havárií
  • vybudovanie hydrogeologických vrtov
  • ochrana vodárenských zdrojov
  • hydrodynamické skúšky
  • návrh a realizácia monitorovacích systémov
  • hydrochemický monitoring s mapovými výstupmi
  • modelovanie prúdenia podzemnej vody a transportu kontaminantov
  • poradenstvo, posudky, štúdie, expertízy, odborný geologický dohľad, analýzy rizík znečisteného územia
  • analytické práce (voda, zeminy, pôdny vzduch, znečisťujúce látky)